خانهماژول هاماژول اجاره چندگانه (Multi Tenancy)
ماژول اجاره چندگانه (Multi Tenancy)

ماژول اجاره چندگانه (Multi Tenancy)

Tenants

جهت پیاده سازی معماری Multi-tenancy برای راه اندازی نرم افزار ها سامانه ها با مدل تفکیک داده ها در قالب یک پروژه

ماژول اجاره چندگانه (Multi Tenancy)

محتوای این صفحه و توضیحات این ماژول هنوز وارد نشده است و در آینده تکمیل خواهد و بروزرسانی خواهد شد. برنامه نویسی و توسعه این ماژول بصورت کامل انجام شده و به صورت عملیاتی در طراحی وب سایت ها و توسعه نرم افزار های مختلف در حال استفاده می باشد. جزئیات کامل بعد از تالیف و نگارش در همین صفحه قرار خواهد گرفت.

سایر ماژول های مرتبط

ماژول اجاره چندگانه (Multi Tenancy)

ماژول اجاره چندگانه (Multi Tenancy)

ماژول اجاره چندگانه (Multi Tenancy)

ماژول اجاره چندگانه (Multi Tenancy)

ماژول اجاره چندگانه (Multi Tenancy)

ماژول اجاره چندگانه (Multi Tenancy)

ماژول اجاره چندگانه (Multi Tenancy)

ماژول اجاره چندگانه (Multi Tenancy)

ماژول اجاره چندگانه (Multi Tenancy)

ماژول اجاره چندگانه (Multi Tenancy)

ماژول اجاره چندگانه (Multi Tenancy)

ماژول اجاره چندگانه (Multi Tenancy)

ماژول اجاره چندگانه (Multi Tenancy)

ماژول اجاره چندگانه (Multi Tenancy)

ماژول اجاره چندگانه (Multi Tenancy)

ماژول اجاره چندگانه (Multi Tenancy)